Ν.4218/ΦΕΚ Α 268/10.12.2013

Ν.4218 Άρθρο πρώτο

     Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 7 Αυγούστου 2013 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 176 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως...

Ν.4218 Άρθρο δεύτερο Διόρθωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α' 176)

     Στην αρχή του πρώτου εδαφίου που προστίθεται στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.δ. 356/1974 (Α' 90) με την από 7.8.2013 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α' 176), που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του παρόντος...

Ν.4218 Άρθρο τρίτο

     Στο τέλος της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 προστίθεται εδάφιο ως εξής:      «Σε περιπτώσεις ευθύνης του αποκτώντος κατ' εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, η βεβαίωση δεν είναι έγκυρη εφόσον δεν έχει προηγουμένως κοινοποιηθεί το...

Ν.4218 Άρθρο τέταρτο

     Στην παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 4075/2012 όπως ισχύει μετά την περίπτωση στ' προστίθενται περιπτώσεις ως ακολούθως:      «ζ. Για τους ασφαλισμένους που θα συμμετέχουν από 14.11.2013 και εφεξής σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου, που προβλέπουν την κάλυψη...

Ν.4218 Άρθρο πέμπτο

     Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 13 του ν. 3469/2006 (Α' 131) προστίθεται εδάφιο ως εξής:      «Κατ' εξαίρεση δοκίμια που αποστέλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης από 23.12 έως και 31.12 εκάστου έτους επιτρέπεται να φέρουν ημερομηνία έκδοσης...

Ν.4218 Άρθρο έκτο Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

  Παράγραφος 1 Θέματα Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων      1. Στην παρ. 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (Α' 136) μετά από τη φράση «Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)» προστίθεται το σημείο στίξης κόμμα (,) ακολουθούμενο από τη φράση «το Ίδρυμα Ποιμαντικής...

Ν.4218 Άρθρο έβδομο Έναρξη ισχύος

       Οι διατάξεις των άρθρων του παρόντος νόμου ισχύουν από 9.8.2013.