Είσπραξη Δημ. Εσόδων

Ν.4218/2013 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α' 176) και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ

Ν. 2648/1998 Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις. [Διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο] ΦΕΚ

Α. Ν. 1819/1951  "Περί τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου."  ΦΕΚ