Α.Ν.1819 της 25-26 Μαΐου 1951 (Α/149).

Α.Ν.1819 Άρθρo 1.

  Περί τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου. Αρθρo 1.     "1.Η πληρωμή των πάσης φύσεως οφειλών προς το Δημόσιον ενεργείται...

Α.Ν.1819 Άρθρο 2.

  "1.Η πληρωμή των πάσης φύσεως οφειλών του Δημοσίου προς φυσικά ή νομικά εν γένει πρόσωπα ενεργείται υποχρεωτικώς δι`επιταγής εκδιδομένης υπό του ενεργούντος την...

Α.Ν.1819 Άρθρο - 3.

  1.Δι` αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών δύναται να επιτρέπηται η πληρωμή των πάσης φύσεως οφειλών του Δημοσίου και δια μεταφοράς τη μεσολαβήσει της Τραπέζης...

Α.Ν.1819 Άρθρο. 4.

  Δι` αποφάσεων εκδιδομένων υπό του Υπουργού των Οικονομικών και του κατά περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται να...

Α.Ν.1819 Άρθρο 5

  Επιφυλασσομένων των διατάξεων του ν.5960/1933 (ΦΕΚ 401 Α`), όπως ισχύει, για τις προβλεπόμενες κυρώσεις, η μη πληρωμή από τον πληρωτή επιταγής που εκδόθηκε για...

Α.Ν.1819 Άρθρο 6.

  Αι ειδικώς κατ` εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου εκδιδόμεναι επιταγαί και εντολαί μεταφοράς εις λογαριασμόν εις ουδέν τέλος χαρτοσήμου ή προμήθειαν ή...

Α.Ν.1819 Άρθρο 7.

  Δι` αποφάσεων του Υπουργών των Οικονομικών καθορίζονται τα της εκτυπώσεως και διαχειρίσεως των υπό του Δημοσίου εκδιδομένων επιταγών ως και της εγκρίσεως των...

Α.Ν.1819 Άρθρο 8.

  Η ισχύς του παρόντος υποβληθησομένου προς κύρωσιν υπό της μελλούσης να συνέλθη Βουλής, άρχεται από της πρώτης Ιουλίου 1951, τεθήσεται δε εις εφαρμογήν κατά...