Α.Ν. 1521/1950 Περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων

Α.Ν. 1521: Αρθρον 1.

  1.     Εφ εκάστης έξ έπαχθοϋς αιτίας μεταβιβάσεως ακι­νήτου ή...

Α.Ν.1521: Άρθρον 2.

  1.  Έπι μεταβιβάσεως οικοπέδου ή τμήματος αυτού, επί τοΰ οποίοι έπι τή βάσει σχεδίου...

Α.Ν. 1521: Apθpov 3

  I. Διά τόν καθόρισμον τής αξίας τοΰ άκινήτου ή τοΰ πρα­γματικού δικαιώματος έπι τού άκινήτου...

Α.Ν. 1521: Άρθρον 4.

  1. Ό φόρος μεταβιβάσεως έπι τής άξίας τοΰ άκινήτου ή τοΰ πραγματικού επί τοΰ άκινήτου...

Α.Ν. 1521: Αρθο 5

  1.  Ό φόρος μεταβιβάσεως ό άναλογών έπί τοΰ τιμήματος μεταβιβάσεως τοΰ αναγραφομένου...

Α.Ν.1521: Άρθρον 6

  Άπαλλάσσονται τοΰ φόρου μεταβιβάσεως τοΰ βαρύνοντος τον τε πωλητήν και τον άγοραστήν α) ή...

Α.Ν. 1521: Άρθρον 7

  1. Δι' έκάστην μεταβίβασιν οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται προ της συντάξεως τοϋ συμβολαίου...

Α.Ν. 1521: Άpθpov 8

  1.  Ό φόρος μεταβιβάσεως καταβάλλεται εξ ολοκλήρου σ'.ν τη δηλώσει. 2.  Τά έπι τοΰ...

Α.Ν. 1521: Άρθροv 9

  1.  'Επί έλλιποϋς δηλώσεως τής άξιας τοϋ μεταβιβαζομένου ακινήτου κλπ. ή έλλιποΰς ή...

Α.Ν. 1521: Αρθρον 10.

  1. Ό Οικον. "Εφορος ένεργει έλεγχον τής δηλώσεως τοΰ φόρου μεταβιβάσεως, άνα&έτων τήν...

Α.Ν 1521: Άρθρo 11.

  1.  Κατά τοΰ φύλλου έλέγχου. έφ' οσον δι' αύτοΰ προσδιορί­ζεται ώς άξία τοΰ...

Α.Ν.1521: Αρθρον 12

  1.  Ή έπαλήύευσις τών έπιδοθεισών δηλώσεων, ή σύνταξις τών φύλλων έλέγχου και τών...

Α.Ν. 1521: Αρθρον 13

  1. Ό συμβολαιογράφος δεν δύναται νά προβή είς τήν σύν· ταξιν συμβολαίου έάν άπό τής ήμέρας...

Α.Ν. 1521: 'Aρθρov 14.

  1.  Αί δημόσιαι έν γένει Άρχαί. ώς και πάν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δημοσίου ή...

Α.Ν. 1521: Άρθρον 15

  1.  Οι συμβολαιογράφοι και τά λοιπά φυσικά ή νομικά πρό­σωπα τά αρνούμενα, δυστροποΰντα...

Α.Ν. 1521: Αρθρον 16

  1.  'Εάν μετά τήν έπιδοσιν τής δηλώσεως ματαίωση ή υπο­γραφή τοϋ συμβολαίου...

Α.Ν. 1521: Αρθρον 17

  1.  Δι αποφάσεων τοϋ '.Υπουργού τών Οικονομικών καθορί­ζονται; α) ή παρεχομένη άμοιβή...

Α.Ν. 1521: Aρθρov 18

  1. Αί διατάξεις τοΰ παρόντος έφαρμόζονται έπι τών άπό 1 Ιανουαρίου 1951 και εφεξής α)...

Α.Ν. 1521: Αρθρον 19

  1.  Έπι τών άπό 1 'Ιανουαρίου 1951 και εφεξής μεταξύ των ακινήτων, πραγματικών...

Α.Ν. 1521:Άρθρο 20.

  Ή ισχύς τοΰ παρόντος νόμου άρχεται άπό της δημοσιεύ­σεως του διά τής "Εφημερίδος τής...