Ασαλιστικά _ Εργατικά

 -Όρια συνταξιοδότησης Δημοσίων Υπαλλήλων

-Όρια συνταξιοδότησης ΙΚΑ

Ν. 4225/2013 Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι−κής Ασφάλισης και Πρόνοιας   ΦΕΚ

Ν. 4002/2011 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου. Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.ΦΕΚ

N. 3865/2010  Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις. ΦΕΚ