Ν. 3691/2008 - ΦΕΚ 166/Α'/5.8.2008

Ν.3691/2008 Άρθρο 1Σκοπός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΒΑΣΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

    Με τον παρόντα νόμο σκοπείται η ενίσχυση και βελ­τίωση του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και καταστολή των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδό­τησης της τρομοκρατίας. Προς τούτο ενσωματώνονται στη νομοθεσία οι διατάξεις της...

Ν.3691/2008 Άρθρο 2 Αντικείμενο

  1. Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η πρόληψη και καταστολή των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματο­δότησης της τρομοκρατίας, όπως αυτά τα αδικήματα ορίζονται κατωτέρω, καθώς και η προστασία του χρη­ματοπιστωτικού συστήματος από τους...

Ν.3691/2008 Άρθρο 3 Εγκληματικές δραστηριότητες - βασικά αδικήματα

       Ως εγκληματικές δραστηριότητες νοούνται η διάπρα­ξη ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα αδικήματα που καλούνται εφεξής «βασικά αδικήματα»:     α) εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ)),     β)...

Ν.3691/2008 Άρθρο 4 Ορισμοί

     Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:     1. «Περιουσία»: Περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, εν­σώματα ή ασώματα, κινητά ή ακίνητα, υλικά ή άυλα, καθώς και έγγραφα ή στοιχεία οποιασδήποτε μορφής, έντυπης,...

Ν.3691/2008 Άρθρο 5 Υπόχρεα πρόσωπα

      1. Ως υπόχρεα πρόσωπα τα οποία υπόκεινται στις υποχρεώσεις του παρόντος νόμου νοούνται τα εξής φυσικά και νομικά πρόσωπα:     α) Τα πιστωτικά ιδρύματα.     β) Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.     γ) Οι...

Ν.3691/2008 Άρθρο 6 Αρμόδιες αρχές ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

      1. Ως αρμόδιες αρχές νοούνται οι δημόσιες αρχές οι οποίες εποπτεύουν, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, τα υπόχρεα πρόσωπα.       2. Αρμόδιες αρχές είναι:     α) Η Τράπεζα της Ελλάδος...

Ν.3691/2008 Άρθρο 7 Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

      1. Συνιστάται Επιτροπή με την επωνυμία «Επιτρο­πή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», η οποία εδρεύει στην Αττική και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικο­νομικών, με απόφαση του...

Ν.3691/2008 Άρθρο 8 Κεντρική Συντονιστική Αρχή

      1. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται ως Κεντρική Συντονιστική Αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, για την αξιολόγηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των μηχανι­σμών αντιμετώπισης των αδικημάτων της νομιμοποίη­σης εσόδων από...

Ν.3691/2008 Άρθρο 9 Επιτροπή Επεξεργασίας Στρατηγικής και Πολιτικών για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

      1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομι­κών επιτροπή με την επωνυμία «Επιτροπή Επεξεργασίας Στρατηγικής και Πολιτικών για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (εφεξής: Επιτροπή...

Ν.3691/2008 Άρθρο 10 Άλλες δημόσιες αρχές

      1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες συγκεντρώνουν και καταχω­ρούν στοιχεία και έγγραφα για αγοραπωλησίες ακινήτων πάσης φύσεως ή εισπράττουν τους σχετικούς φόρους και τέλη, λαμβάνουν τα αναγκαία οργανωτικά μέτρα για τον...

Ν.3691/2008 Άρθρο 11 Φορέας διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

      1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο­μικών συγκροτείται ειδικός Φορέας από φορείς εκπρο­σώπησης των κατηγοριών των υπόχρεων προσώπων, με την επωνυμία «Φορέας διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές...

Ν.3691/2008 Άρθρο 12 Περιπτώσεις εφαρμογής δέουσας επιμέλειας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

      Τα υπόχρεα πρόσωπα εφαρμόζουν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη στις εξής περιπτώ­σεις:     α) όταν συνάπτουν επιχειρηματικές σχέσεις, β) όταν διενεργούν περιστασιακές συναλλαγές που ανέρχονται σε ποσό τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων...

Ν.3691/2008 Άρθρο 13 Μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας

      1. Τα μέτρα της συνήθους δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζουν τα υπόχρεα πρόσωπα ως προς τον πελάτη περιλαμβάνουν:     α) Την πιστοποίηση και την επαλήθευση της ταυτότη­τας του πελάτη βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληρο­φοριών από αξιόπιστες και...

Ν.3691/2008 Άρθρο 14 Χρόνος εφαρμογής δέουσας επιμέλειας

      1. Η πιστοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων ταυ­τότητας του πελάτη, άλλου προσώπου για λογαριασμό του οποίου ενεργεί ο πελάτης και του πραγματικού δι­καιούχου πραγματοποιείται πριν από τη σύναψη επιχει­ρηματικών σχέσεων ή τη διενέργεια της...

Ν.3691/2008 Άρθρο 15 Ανώνυμοι λογαριασμοί

    Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί ορ¬γανισμοί δεν επιτρέπεται να τηρούν μυστικούς, ανώνυ¬μους ή μόνον αριθμημένους λογαριασμούς ή ανώνυμα βιβλιάρια καταθέσεων ή λογαριασμούς με εικονικά ονόματα ή λογαριασμούς που δεν έχουν το πλήρες όνομα του δικαιούχου τους, σύμφωνα με...

Ν.3691/2008 Άρθρο 16 Καζίνο

    1. Τα καζίνο που λειτουργούν στην Ελλάδα οφείλουν να εξακριβώνουν την ταυτότητα των πελατών τους κατά την είσοδό τους στις εγκαταστάσεις των παιγνίων και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για εντοπισμό ύπο¬πτων περιπτώσεων που είναι πιθανό να συνδέονται με παράνομα έσοδα ή με απόπειρα ή...

Ν.3691/2008 Άρθρο 17 Απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη

    1. Κατά παρέκκλιση των στοιχείων α', β' και δ' του άρθρου 12 της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 1 του άρθρου 14, τα υπόχρεα πρόσωπα δεν υπόκεινται στις υποχρεώσεις που προβλέπουν οι εν λόγω διατάξεις όταν ο πελάτης είναι πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικός οργανισμός...

Ν.3691/2008 Άρθρο 18 Μη αξιόπιστες τρίτες χώρες

   Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 40 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ, τα υπόχρεα πρόσωπα απαγορεύεται να εφαρμόζουν την απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια στα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 και του στοιχείου α' της παρ. 2 του άρθρου 17, τα οποία...

Ν.3691/2008 Άρθρο 19 Μέτρα Αυξημένης Δέουσας Επιμέλειας ως προς τον Πελάτη

    Τα υπόχρεα πρόσωπα εφαρμόζουν, ανάλογα με το βαθμό κινδύνου, αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, επιπλέον των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 13 και στην παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου. Ειδικότερα, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 14, τα υπόχρεα...

Ν.3691/2008 Άρθρο 20 Συναλλαγές χωρίς τη φυσική παρουσία του πελάτη Κίνδυνοι από νέα προϊόντα και τεχνολογίες

    1. Τα υπόχρεα πρόσωπα λαμβάνουν ειδικά και κατάλληλα μέτρα προς αντιστάθμιση του υψηλότερου κινδύνου που παρουσιάζουν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πελάτης δεν είναι παρών για να εξακριβωθεί η ταυτότητά του, ιδίως εφαρμόζοντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα...

Ν.3691/2008 Άρθρο 21 Διασυνοριακές σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης

    1. Στις διασυνοριακές σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης με ιδρύματα τραπεζικής ανταπόκρισης από τρίτες χώρες, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν:     α) να συγκεντρώνουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το ίδρυμα τραπεζικής ανταπόκρισης για να...

Ν.3691/2008 Άρθρο 21 Διασυνοριακές σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης

      1. Στις διασυνοριακές σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρι­σης με ιδρύματα τραπεζικής ανταπόκρισης από τρίτες χώρες, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν:     α) να συγκεντρώνουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το ίδρυμα τραπεζικής...

Ν.3691/2008 Άρθρο 22 Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα

      1. Για τους σκοπούς του νόμου αυτού, στα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα περιλαμβάνονται:     α) Οι αρχηγοί κρατών, οι αρχηγοί κυβερνήσεων, οι υπουργοί, οι αναπληρωτές υπουργοί και οι υφυπουρ­γοί,     β) τα μέλη...

Ν.3691/2008 Άρθρο 23 Επιλέξιμα τρίτα μέρη και υποχρεώσεις τους ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

      1. Τα υπόχρεα πρόσωπα που αναφέρονται στην πα­ράγραφο 5 του παρόντος άρθρου μπορούν να βασίζο­νται σε τρίτους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στα εδάφια α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 13. Τα τρίτα μέρη πρέπει να έχουν ως πελάτη αυτόν που συστήνουν...

Ν.3691/2008 Άρθρο 24 Καθεστώς τρίτων χωρών

      1. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ως Κε­ντρική Συντονιστική Αρχή ενημερώνει τα άλλα κράτη -μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκτιμά ότι τρίτη χώρα πληροί τις προ-υποθέσεις του στοιχείου β' της παρ. 1 του άρθρου 16 της Οδηγίας...

Ν.3691/2008 Άρθρο 25 Εξαιρέσεις και αποφάσεις αρμόδιων αρχών

      1. Το άρθρο 23 δεν εφαρμόζεται σε σχέσεις εξωτε­ρικής ανάθεσης ή αντιπροσώπευσης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, δυνάμει της συμβατικής ρύθμισης, ο φορέας παροχής της εξωτερικής υπηρεσίας ή ο αντι­πρόσωπος πρέπει να θεωρείται τμήμα του υπόχρεου...

Ν.3691/2008 Άρθρο 26 Αναφορές ύποπτων συναλλαγών προς την Επιτροπή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

      1. Τα υπόχρεα πρόσωπα και οι υπάλληλοί τους, στους οποίους περιλαμβάνονται τα διευθυντικά στελέχη, οφεί­λουν:     α) να ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή, με δική τους πρωτοβουλία, όταν γνωρίζουν ή έχουν σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι...

Ν.3691/2008 Άρθρο 27 Συναλλαγές υψηλού κινδύνου - Αποφυγή συναλλαγών

      1. Στις συναλλαγές υψηλού κινδύνου της περιπτώσε­ως δ' της παρ. 1 του άρθρου 13 εφόσον έχει ορισθεί διευθυντικό στέλεχος κατά την παρ. 1 του άρθρου 44 ενημερώνεται άμεσα το στέλεχος αυτό, συντάσσεται πάντοτε ειδική έκθεση και εξετάζεται η αναγκαιότητα υποβολής...

Ν.3691/2008 Άρθρο 28 Υποχρέωση αναφοράς των αρμόδιων αρχών και διαχειριστών αγορών

      1. Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν αμελλητί την Επι­τροπή αν κατά τη διάρκεια των ελέγχων που πραγ­ματοποιούν σε υπόχρεα πρόσωπα πληροφορηθούν ή διαπιστώσουν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο γεγονότα που μπορεί να συνδέονται με αδικήματα των άρθρων 2 και...

Ν.3691/2008 Άρθρο 29 Υποβολή αναφορών για φορολογικά και τελωνειακά αδικήματα

      Ειδικά για τα αδικήματα της φορολογικής και τελω­νειακής νομοθεσίας, καθώς και για τα λοιπά αδικήματα αρμοδιότητας ελέγχου της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) που υπάγονται στα βασικά αδικήματα, ορίζεται η εξής διαδικασία:     α. Η ΥΠ.Ε.Ε....

Ν.3691/2008 Άρθρο 30 Μέτρα προστασίας των αναφερόντων

      Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης ή με αποφάσεις των αρμόδιων αρχών δύναται να ορίζονται μέτρα για την προστασία των υπαλλήλων των υπόχρεων νομικών προ­σώπων και των υπόχρεων φυσικών προσώπων, οι οποίοι αναφέρουν τις υπόνοιές...

Ν.3691/2008 Άρθρο 31 Απαγόρευση γνωστοποίησης

      Τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα, οι υπάλληλοι και τα δι­ευθυντικά στελέχη τους και τα υπόχρεα φυσικά πρόσω­πα απαγορεύεται να γνωστοποιούν στον εμπλεκόμενο πελάτη ή σε τρίτους ότι διαβιβάστηκαν αρμοδίως ή ζητήθηκαν πληροφορίες ή ότι διεξάγεται ή ενδέχεται ή πρόκειται να...

Ν.3691/2008 Άρθρο 32 Εξαιρέσεις της απαγόρευσης γνωστοποίησης

      1. Η γνωστοποίηση αρμοδίως πληροφοριών αναφερό­μενων στα άρθρα 26 έως 29 εντός του νομικού προσώ­που ή προς την Επιτροπή ή προς τον εισαγγελέα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 31 πρόσωπα δεν αποτελεί παράβαση του εν λόγω άρθρου ή άλλης τυχόν νομοθε­τικής, κανονιστικής,...

Ν.3691/2008 Άρθρο 33 Μη αξιόπιστες τρίτες χώρες

      Εάν εκδοθεί απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 40 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ, απαγορεύεται η διαβίβαση πληροφοριών μεταξύ των αναφερόμενων στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 32 του παρόντος νόμου υπόχρεων νομικών και φυσικών προσώπων και...

Ν.3691/2008 Άρθρο 34 Επιτροπή δικηγόρων

      Συνιστάται Επιτροπή δικηγόρων, η οποία απαρτίζεται από πέντε μέλη, οριζόμενα με τριετή θητεία από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και εδρεύει στα γραφεία του Δικηγορικού Συλ­λόγου Αθηνών. Η Επιτροπή αυτή λαμβάνει τις αναφορές των δικηγόρων...

Ν.3691/2008 Άρθρο 35 Φύλαξη αρχείων και στοιχείων από υπόχρεα πρόσωπα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

      1. Τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να φυλάσσουν τα ακόλουθα έγγραφα και πληροφορίες για να χρησιμο­ποιηθούν σε κάθε έρευνα ή διερεύνηση ενδεχόμενης απόπειρας ή διάπραξης των αδικημάτων του άρθρου 2 από την Επιτροπή, από την αρμόδια αρχή τους ή κάθε άλλη αρμόδια δημόσια...

Ν.3691/2008 Άρθρο 36 Φύλαξη αρχείων και στοιχείων από θυγατρικές και υποκαταστήματα σε άλλες χώρες

      1. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να εφαρμόζουν στις θυγατρικές τους εταιρείες, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 4 και στα υποκαταστήματά τους σε άλλο κράτος, μέτρα τουλάχιστον ισοδύναμα με αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 35...

Ν.3691/2008 Άρθρο 37 Εφαρμογή διαδικασιών και συστημάτων

      1. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί ορ­γανισμοί εφαρμόζουν διαδικασίες και συστήματα ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται πλήρως και ταχέως σε αίτημα ή ερώτημα της Επιτροπής, της αρμόδιας αρχής τους ή άλλων αρμοδίων δημόσιων αρχών, ως προς το εάν διατηρούν...

Ν.3691/2008 Άρθρο 38 Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές

      1. Όλες οι εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές, περιλαμβα­νομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Επιτροπής, των αρμόδιων αρχών και των δικαστικών, εισαγγελικών, αστυνομικών και φορολογικών αρχών και υπηρεσιών, τηρούν πλήρη και ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία σχετικά με...

Ν.3691/2008 Άρθρο 39 Συλλογή δικαστικών δεδομένων και στοιχείων

      1. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ορίζονται η διαδικασία και οι τεχνικές λεπτομέρειες για τη συλλο­γή, ταξινόμηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις εκδικαζόμενες υποθέσεις για αδικήμα­τα του άρθρου 2, οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας, τον...

Ν.3691/2008 Άρθρο 40 Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

      1. Η Εισαγγελική αρχή και ο ανακριτής δύνανται, κατά τη διάρκεια της έρευνας από την Επιτροπή οποιασδή­ποτε υποθέσεως, να ζητούν πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως. Μετά το πέρας της έρευνας και τη θέση της υπόθεσης στο αρχείο, δύνανται να ζητούν στοιχεία για την...

Ν.3691/2008 Άρθρο 41 Εσωτερικές διαδικασίες

      1. Τα υπόχρεα πρόσωπα εφαρμόζουν επαρκείς και κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες όσον αφορά τη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη και τον πραγ­ματικό δικαιούχο, την αναφορά ύποπτων συναλλαγών, τη φύλαξη αρχείων, τον εσωτερικό έλεγχο, την αξι­ολόγηση κινδύνου, την...

Ν.3691/2008 Άρθρο 42 Κατάρτιση και εκπαίδευση

      Τα υπόχρεα πρόσωπα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι υπάλληλοί τους να λάβουν γνώση των διατάξε­ων του παρόντος νόμου και των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλ­λων, τη συμμετοχή των αρμόδιων υπαλλήλων σε ειδικά προγράμματα...

Ν.3691/2008 Άρθρο 43 Προϋποθέσεις σύστασης, λειτουργίας και εγγραφής σε μητρώο

      1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που διέπουν τα της χορήγησης άδειας σύστασης, λειτουργίας ή εγγρα­φής σε μητρώα, οι αρμόδιες αρχές αρνούνται τη χορή­γηση αδειών σύστασης ή λειτουργίας ή εγγραφής σε μητρώο στα υπόχρεα νομικά πρόσωπα, εάν δεν έχουν πειστεί ότι τα...

Ν.3691/2008 Άρθρο 44 Αρμόδια στελέχη Υποχρεώσεις χρηματοπιστωτικών ομίλων

      1. Κάθε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικός οργα­νισμός οφείλει να ορίσει ένα διευθυντικό στέλεχος, στο οποίο τα άλλα διευθυντικά στελέχη και οι υπάλληλοι θα αναφέρουν κάθε συναλλαγή που θεωρούν ασυνήθη ή ύποπτη για απόπειρα ή διάπραξη των αδικημάτων του άρθρου 2 και...

Ν.3691/2008 Άρθρο 45 Ποινικές κυρώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

      1.α. Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και με χρηματι­κή ποινή από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ τιμωρείται ο υπαίτιος πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.     β. Ο υπαίτιος των πράξεων του...

Ν.3691/2008 Άρθρο 46 Δήμευση περιουσιακών στοιχείων

      1. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν προϊόν βασικού αδικήματος ή των αδικημάτων του άρθρου 2 ή που αποκτήθηκαν αμέσως ή εμμέσως από προϊόν τέ­τοιων αδικημάτων ή τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ή προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν προς τέλεση αυτών των αδικημάτων,...

Ν.3691/2008 Άρθρο 47 Αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου

      1. Το Δημόσιο μπορεί, ύστερα από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, να αξιώσει ενώπιον των αρμόδιων πολιτικών δικαστηρίων από τον αμετα­κλήτως καταδικασμένο σε ποινή καθείρξεως για αδί­κημα των άρθρων 2 και 3 του παρόντος νόμου, κάθε άλλη περιουσία που...

Ν.3691/2008 Άρθρο 48 Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων

      1. Όταν διεξάγεται τακτική ανάκριση για τα αδικήματα του άρθρου 2 μπορεί ο ανακριτής, με σύμφωνη γνώ­μη του εισαγγελέα, να απαγορεύσει την κίνηση κάθε είδους λογαριασμών, τίτλων ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα ή χρη­ματοπιστωτικό...

Ν.3691/2008 Άρθρο 49 Εφαρμογή κυρώσεων επιβαλλόμενων από διεθνείς οργανισμούς

      Όταν για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας επιβάλλεται η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων κρατών, νομικών προσώπων ή νομικών σχη­μάτων και φυσικών προσώπων με αποφάσεις του Συμ­βουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των οργάνων του ή με...

Ν.3691/2008 Άρθρο 50 Πρόσβαση δικαστικών αρχών σε αρχεία και στοιχεία

      Σε περίπτωση διεξαγωγής προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης, ανάκρισης ή δίκης για αδικήματα των άρ­θρων 2 και 3 επιτρέπεται στον εισαγγελέα, τον ανακριτή και το δικαστήριο να λαμβάνουν γνώση των βιβλίων και στοιχείων, τα οποία κατά τις κείμενες διατάξεις τηρούν τα...

Ν.3691/2008 Άρθρο 51 Ευθύνη νομικών προσώπων

      1. Αν κάποια από τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 2 και 3 πραγματοποιείται με σκοπό να προσπορίσει περιουσιακό όφελος σε νομικό πρόσωπο και εφόσον ένα ή περισσότερα από τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή διαχειρίζονται υποθέσεις τους γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι...

Ν.3691/2008 Άρθρο 52 Διοικητικές κυρώσεις

      1. Με αποφάσεις των αρμόδιων αρχών που εποπτεύουν τις εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, επιβάλλο­νται στις εταιρείες αυτές εφόσον παραβαίνουν τις λοι­πές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Κανονισμού 1781/2006/ΕΚ και των...

Ν.3691/2008 Άρθρο 53 Άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

      1. H παρ. 6 του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:     «6. Όποιος παρέχει πληροφορίες ή υλικά μέσα ή με οποιονδήποτε τρόπο εισπράττει, συλλέγει, διαθέτει ή διαχειρίζεται κεφάλαια υπό την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1...

Ν.3691/2008 Άρθρο 54 Μεταβατικές διατάξεις

      1. Οι κανονιστικές αποφάσεις και οι άλλες διοικητικές πράξεις υπουργών ή αρμόδιων αρχών του άρθρου 6 παραμένουν σε ισχύ μέχρι την τροποποίηση ή κατάργησή τους, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.       2. Όπου σε...

Ν.3691/2008 Άρθρο 55 Καταργούμενες διατάξεις

      Καταργούνται από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου:     α) οι διατάξεις των άρθρων από 1 έως και 8 (Κε­φάλαιο Α') του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α'), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 και 11 του ν....

Ν.3691/2008 Άρθρο 56

      1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ­θρου 13 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α') αντικαθίσταται ως εξής:     «Η σύμβαση του προηγούμενου εδαφίου διέπεται από τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, που ρυθμίζουν τις σχέσεις...

Ν.3691/2008 Άρθρο 57

      1. α. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρ­θρου 29 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α'), μετά τη φράση «Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, του Α.Π. και του Ε.Σ.» και πριν από τη φράση «και Επίτροπος Επικρατείας των Τ.Δ.Δ.» προστίθενται οι λέξεις «Επίτροπος της Επικρατείας του...

Ν.3691/2008 Άρθρο 58 Έναρξη ισχύος

        Οι διατάξεις του παρόντος νόμου αρχίζουν να ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνή­σεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.       Παραγγέλομε την δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της...