Έλεγχος - Ποινές

Ν. 4174/2013  Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις ΦΕΚ

Ν. 3691/2008 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ