ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 2014 ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015

ΟΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΩΝ  ΕΤOΥΣ 2014 (οικ.έτους 2015) 

 1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΗΓΗ

1.α.  Το  φορολογητέο  εισόδημα  από  μισθωτή εργασία  και  συντάξεις  υποβάλλεται  σε  φόρο σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
 
Φορολογητέο εισόδημα (Ευρώ) Φορολογικός συντελεστής Φόρος κλίμακας Συνολικό  εισόδημα Φόρος 
≦ 25.000  22%   5.500  25.000 5.500
25.001 ≦ 42.000  32%       5.440   42.000   10.940
≧ 42.001 42%      

 


Αφορολόγητο όριο εισοδήματος ή φορολογική έκπτωση

1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, όταν το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων (21.000) ευρώ. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.
2. Για φορολογητέο εισόδημα το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων (21.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος.
3. Όταν το φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) ευρώ, δεν χορηγείται μείωση φόρου.       
4. Για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου 1 μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
5. Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%)  για τα εισοδήματα απο το 2014 και μετά.
6. Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο
6.α.Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). 
6.β.Οι τόκοι φορολογούνται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 
6.γ.Τα δικαιώματα φορολογούνται με συντελεστή είκοσι (20%). 

Πρόσθετες μειώσεις φόρου για εξαρτώμενα μέλη

Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες

Μειώσεις φόρου για δωρεές

ΠΟΛ.1052/20.2.2015 ..  περισσότερα.

1.β.  Αυτοτελής φορολόγηση εισοδημάτων φυσικών προσώπων που αποκτήθηκαν από ενοίκια κατά τη διάρκεια του έτους 2013:

  Κλιμάκια      Φορολογικός Συντελεστής    Φόρος Κλιμακίου
 12.000   11%       1.200€
Υπερβάλλον των 12.000   33%  

  

 

 

 

Το εισόδημα από μισθώσεις ακινήτων επιβαρύνεται επιπλέον με συμπληρωματικό φόρο 1,5% ο οποίος διαμορφώνεται στο 3% αν πρόκειται για εισόδημα από μίσθωση ακινήτου άνω των 300 τ.μ. που χρησιμοποιείται ως κατοικία. (παρ. 5 και 6 του αρ. 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 3091.02) ή από μίσθωση επαγγελματικής στέγης.

Το εισόδημα από κάθε είδους μίσθωση εκτός από μίσθωση κατοικίας επιβαρύνεται επιπλέον μετέλος χαρτοσήμου 3,6%.

1γ. ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Φορολογητέο εισόδημα (Ευρώ) Φορολογικός συντελεστής Φόρος κλίμακας Συνολικό  εισόδημα Φόρος 
≦ 50.000 26%  13.000  50.000 13.000
Υπερβάλλον των 50.000 33%      

α) Για νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εισόδημα.
γ) Το εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).
δ) Τα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων, καθώς και τα εισοδήματα από κινητές αξίες, εκτός από τις περιπτώσεις που με την παρακράτηση φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, υποβάλλονται σε φορολόγηση βάσει της παρακάτω κλίμακας: