ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 2013 ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 (Ν.4110 & 4172)

ΟΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΩΝ  ΕΤOΥΣ 2013 (οικ.έτους 2014)

 1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΗΓΗ

1.α.  Το  φορολογητέο  εισόδημα  από  μισθωτή εργασία  και  συντάξεις  υποβάλλεται  σε  φόρο σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
 
Φορολογητέο εισόδημα (Ευρώ) Φορολογικός συντελεστής Φόρος κλίμακας Συνολικό  εισόδημα Φόρος 
≦ 25.000  22%   5.500  25.000 5.500
25.001 ≦ 42.000  32%       5.440   42.000   10.940
≧ 42.001 42%      

 Αφορολόγητο όριο εισοδήματος ή φορολογική έκπτωση

1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, όταν το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων (21.000) ευρώ. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.
2. Για φορολογητέο εισόδημα το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων (21.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος.
3. Όταν το φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) ευρώ, δεν χορηγείται μείωση φόρου.       
4. Για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου 1 μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
5. Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%)  για τα εισοδήματα απο το 2014 και μετά.
6. Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο
6.α.Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). 
6.β.Οι τόκοι φορολογούνται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 
6.γ.Τα δικαιώματα φορολογούνται με συντελεστή είκοσι (20%). 

Πρόσθετες μειώσεις φόρου για εξαρτώμενα μέλη

Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες

Μειώσεις φόρου για δωρεές

1.β.  Αυτοτελής φορολόγηση εισοδημάτων φυσικών προσώπων που αποκτήθηκαν από ενοίκια κατά τη διάρκεια του έτους 2013:

  Κλιμάκια      Φορολογικός Συντελεστής    Φόρος Κλιμακίου
 12.000   10%       1.200€
Υπερβάλλον των 12.000   33%  

  

 

 

 

Το εισόδημα νομικών προσώπων φορολογείται με αναλογικό συντελεστή (χωρίς κλίμακα και αφορολόγητο όριο) 20% για τις προσωπικές εταιρίες (Ομόρρυθμές, Ετερόρρυθμες, Αστικές κλπ.) και25% για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες (Ανώνυμες και Ε.Π.Ε.).

Το εισόδημα από μισθώσεις ακινήτων επιβαρύνεται επιπλέον με συμπληρωματικό φόρο 1,5% ο οποίος διαμορφώνεται στο 3% αν πρόκειται για εισόδημα από μίσθωση ακινήτου άνω των 300 τ.μ. που χρησιμοποιείται ως κατοικία. (παρ. 5 και 6 του αρ. 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 3091.02) ή από μίσθωση επαγγελματικής στέγης.

Το εισόδημα από κάθε είδους μίσθωση εκτός από μίσθωση κατοικίας επιβαρύνεται επιπλέον μετέλος χαρτοσήμου 3,6%.

1γ. ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Φορολογητέο εισόδημα (Ευρώ) Φορολογικός συντελεστής Φόρος κλίμακας Συνολικό  εισόδημα Φόρος 
≦ 50.000 26%  13.000  50.000 13.000
Υπερβάλλον των 50.000 33%      

α) Για νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εισόδημα.
γ) Το εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%). Ειδικά για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) για το δηλωθέν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση εφαρμόζεται αυτοτελώς η κλίμακα μισθωτών συνταξιούχων.
δ) Τα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων, καθώς και τα εισοδήματα από κινητές αξίες, εκτός από τις περιπτώσεις που με την παρακράτηση φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, υποβάλλονται σε φορολόγηση βάσει της παρακάτω κλίμακας:

2.  ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ιδιόκτητης, μισθωμένης κλπ.)

 Εμβαδόν Κατοικίας

Ετήσια Τεκμαρτή Δαπάνη

Μέχρι 80 τ.μ.

40 ευρώ / τ.μ.

81-120 τ.μ.

65 ευρώ / τ.μ.

121-200 τ.μ.

110 ευρώ / τ.μ.

201-300 τ.μ.

200 ευρώ / τ.μ.

Πάνω από 300 τ.μ.

400 ευρώ / τ.μ.

Το τελικό ποσό της τεκμαρτής δαπάνης διαμορφώνεται αφού ληφθούν υπόψη τα εξής:

 Προσαυξάνεται κατά 40% αν η τιμή ζώνης υπερβαίνει τα 2.800€/τ.μ.

 Προσαυξάνεται κατά 70% αν η τιμή ζώνης υπερβαίνει τα 5.000€/τ.μ.

 Προσαυξάνεται κατά 20% στις μονοκατοικίες

 Προσαυξάνεται με 40€/τ.μ. για κάθε είδους βοηθητικούς χώρους & αυθαίρετα.

 Μειώνεται στο 50% για κάθε δευτερεύουσα κατοικία.

 Μειώνεται κατά 30% για συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

3. ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 2010-2014)

 Κλιμάκια

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Μέχρι 12.000

0%

12.001 - 20.000

1% επί του συνολικού εισοδήματος

20.001 - 50.000

2% επί του συνολικού εισοδήματος

50.001 - 100.000

3% επί του συνολικού εισοδήματος

Πάνω από 100.000

4% επί του συνολικού εισοδήματος

 
 

4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Φ.Α.Π.) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΑΝ ΤΗΝ 1.1.2013

 Κλιμάκια

Φορολογικός

Συντελεστής

Φόρος

 Κλιμακίου

Σύνολο

Ακίνητης Περιουσίας

Φόρου

200.000

0%

0

200.000

0

300.000

0,2%

600

500.000

600

100.000

0,3% 300 600.000 900

100.000

0,6% 600 700.000 1.500

100.000

0,9%

900

800.000

2.400

4.200.000

1%

42.000

5.000.000

44.400

Υπερβάλλον

2%

 

 

 

* Το τελευταίο φορολογικό κλιμάκιο 2% θα ισχύει μόνο για τα οικονομικά έτη 2010-2012.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων φορολογείται με αναλογικό συντελεστή ως εξής:

Γενικός συντελεστής νομικών προσώπων 0,6%.

 Για μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα 0,3%.

 Για ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα 0,1%.

5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΩΡΕΩΝ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ-ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡOXΩΝ, για δηλώσεις με χρόνο φορολογίας από 8.1.2010 και μετά.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ (σύζυγος-τέκνα-εγγονοί-γονείς) ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΔΩΡΕΑ-ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

Κλιμάκια

Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Συν. Αξία Περιουσίας

Αναλογών Φόρος

150.000

0%

0

150.000

0

150.000

1%

1.500

300.000

1.500

300.000

5%

15.000

600.000

16.500

Υπερβάλλον

10%

 

 

 

Καθιερώνεται ειδικό αφορολόγητο φόρου κληρονομιάς 300.000 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο (μετά από 5 έτη γάμου) και τα ανήλικα τέκνα του.

Οι άτυπες δωρεές χρημάτων φορολογούνται εκτός κλίμακας με συντελεστή 10%.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ (λοιποί κατιόντες και ανιόντες-αδέλφια-Α΄ Θείοι) ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΔΩΡΕΑ

Κλιμάκια

Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Συν. Αξία Περιουσίας

Αναλογών Φόρος

30.000

0%

0

30.000

0

70.000

5%

3.500

100.000

3.500

200.000

10%

20.000

300.000

23.500

Υπερβάλλον

20%

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ (λοιποί συγγενείς-ξένοι) ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΔΩΡΕΑ

Κλιμάκια

Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

Συν. Αξία Περιουσίας

Αναλογών Φόρος

6.000

0%

0

6.000

0

66.000

20%

13.200

72.000

13.200

195.000

30%

58.500

267.000

71.700

Υπερβάλλον

40%

 

 

 

6. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΓΟΡΑ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ-ΔΩΡΕΑ

Είδος Ακινήτου Κατηγορία Δικαιούχου

Αφορολόγητο Ποσό

Κατοικία Άγαμος 200.000
Κατοικία Έγγαμος 250.000
Κατοικία Έγγαμος ΑΜΕΑ 275.000
Οικόπεδο Άγαμος 50.000
Οικόπεδο Έγγαμος 100.000

Για αγορά κατοικίας τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 25.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 30.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα παιδιά

Για αγορά οικοπέδου τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 15.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα παιδιά

Η αγορά πρώτης κατοικίας εμβαδού έως το πολύ 120 τ.μ. και αξίας έως το πολύ 200.000€ δεν υπόκειται σε τεκμήριο απόκτησης κατοικίας ("πόθεν έσχες").

7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Φ.Μ.Α)

(Επιβάλλεται στον αγοραστή αν το ακίνητο που μεταβιβάζεται δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.)

Αξία Ακινήτου Βασικός Συντελεστής

Φόρος Κλιμακίου

μέχρι 20.000 8% 1.600
Υπερβάλλον 10%  

8. ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ: Ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο από 1.1.2013 και μετά, υπόκεινται σε φόρο υπεραξίας κατά τον χρόνο της μεταγενέστερης πώλησή τους.

Με το νόμο 4110/2013, το άρθρο 33 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 33 Κέρδη υπεραξίας κεφαλαίου που προκύπτουν από τη μεταβίβαση ακινήτων

1. Επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου αυτού ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου αυτού που αποκτάται με οποιαδήποτε αιτία μετά την 1.1.2013 και μετά την κτήση του μεταβιβάζεται περαιτέρω με επαχθή αιτία, ο μεταβιβάζων υπόκειται σε φόρο που υπολογίζεται στη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης αυτού και της τιμής πώλησής του. Ως κτήση του ακινήτου νοείται η αγορά ή η με άλλη αιτία κτήση του, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή της.
2. Στην έννοια του όρου μεταβίβαση για την εφαρμογή του παρόντος περιλαμβάνονται: α) η μεταβίβαση της πλήρους ή ψιλής κυριότητας, καθώς και η μεταβίβαση υπό αναβλητική ή διαλυτική αίρεση ή με τον όρο της εξώνησης, β) η σύσταση επικαρπίας, οίκησης ή άλλης δουλείας των άρθρων 1188 έως 1191 του Αστικού Κώδικα, γ) η παραίτηση από την κυριότητα ακινήτου ή από εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου, δ) η σύσταση, η απόσβεση ή η μεταβίβαση μαζί με το δεσπόζον ακίνητο πραγματικής δουλείας των άρθρων 1118 έως 1141 του Αστικού Κώδικα, ε) η μεταβίβαση του τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης, στ) η παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων κυρίων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισμάτων ή επί κοινόκτητου τμήματος οικοπέδου,ζ) η ανάκληση απαλλοτρίωσης, η οποία έχει συντε-λεστεί υπέρ προσώπου υποκείμενου στο φόρο του παρόντος άρθρου, η) η εκποίηση ακινήτου συνεπεία εκούσιου ή δικαστικού πλειστηριασμού.
3. Δεν υπάγονται σε φόρο:
α) οι περιπτώσεις α', β', γ' και δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του α.ν. 1521/1950 (Α' 245), β) η επικύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών, γ) η αυτούσια διανομή ή συνένωση ακινήτων.
4. Ως τιμή κτήσης του ακινήτου ή του εμπράγματου επ' αυτού δικαιώματος λαμβάνεται η αξία αυτού κατά το χρόνο απόκτησής του, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 41 παράγραφοι 1, 2, 3 εδάφιο α' και 4 έως 7 και στο άρθρο 41α παράγραφοι 1, 2 και 4 έως 10 του ν. 1249/1982 (Α' 42), όπου εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, και στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του α.ν. 1521/1950 στις λοιπές περιπτώσεις ή το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο τίμημα εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο.

5. Ως τιμή πώλησης του ακινήτου ή του εμπράγματου επ' αυτού δικαιώματος λαμβάνεται η αξία αυτού κατά το χρόνο μεταβίβασής του, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή της πράξης μεταβίβασης, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 41 παράγραφοι 1, 2, 3 εδάφιο α' και 4 έως 7 και στο άρθρο 41α παράγραφοι 1, 2 και 4 έως 10 του ν. 1249/ 1982 (Α' 42), όπου εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού και στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του α.ν. 1521/1950 στις λοιπές περιπτώσεις ή το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο τίμημα εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο. Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου ή εμπράγματου επ' αυτού δικαιώματος, το οποίο μετά την κτήση του εντάχθηκε σε σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας του, ως τιμή πώλησης λαμβάνεται η αξία που προσδιορίζεται με βάση το σύστημα αυτό ή το δηλούμενο τίμημα, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο.
6. Η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης του ακινήτου, η οποία υποβάλλεται σε φόρο, λαμβάνεται αποπληθωρισμένη με την εφαρμογή των ακόλουθων συντελεστών παλαιότητας:

Έτη διακράτησης

Συντελεστής παλαιότητας

Από 1 έως 5

0,90

Πάνω από 5 έως 10

0,80

Πάνω από 10 έως 15

0,75

Πάνω από 15 έως 20

0,70

Πάνω από 20 έως 25

0,65

Πάνω από 25

0,60