ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 

ΔΩΡΕΑΝ 

laptop ή tablet και internet για ένα χρόνο 

OI δικαιούχοi του Κοινωνικού Μερίσματος,  θα πάρουν laptop ή tablet και internet για ένα χρόνο.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να τα εκτυπώνουν για να απευθυνθούν στα συμμετέχοντα στο πρόγραμμα καταστήματα ώστε να πάρουν τον δωρεάν εξοπλισμό για την πρόσβαση στο διαδίκτυο

Σε κάθε ωφελούμενο (πολίτη που έλαβε το Κοινωνικό Μέρισμα χορηγείται ένα κουπόνι με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή του με τα προϊόντα των Παρόχων/Προμηθευτών της δράσης.

Κάθε ωφελούμενος δικαιούται μόνο μία Επιταγή Ψηφιακής Αλληλεγγύης και κάθε Επιταγή έχει συνολική οικονομική αξία που καλύπτει τις ακόλουθες παροχές:

Διαδικτυακή σύνδεση (σταθερή ADSL/VDSL ή κινητή (mobile) 3G (ή ανώτερη) ή δορυφορική) – μέχρι 12€ το μήνα και μέχρι 31/10/2015

Βασικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο (tablet ή netbook ή laptop/notebook) – μέχρι 230€
Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης/ενημέρωσης στη χρήση ΤΠΕ κατ’ οίκον (προαιρετικά) – μέχρι 60€.

Καθεμιά από τις παραπάνω παροχές είναι διακριτά προκοστολογημένη και δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποσού από τη μία κατηγορία δαπάνης στην άλλη.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί, μέσω της ιστοσελίδας της δράσης και με χρήση των συνθηματικών (username/password) του ΠΣ TAXISNET να δει αν είναι επιλέξιμος ωφελούμενος της δράσης. Θα μπορεί να τυπώνει το μοναδικό κωδικό του κουπονιού που του αντιστοιχεί ή να το λάβει στο mail του ή στο κινητό του.
 

Από 1/10/2014 πλέον όλοι οι δημόσιοι διαγωνισμοί θα γίνονται ηλεκτρονικά

 

Η ιστοσελίδα  www.promitheus.gov.gr αφορά στο σύνολο των διαδικασιών που ακολουθούνται για ένα δημόσιο διαγωνισμό ( ηλεκτρονική δημοσίευση, ηλεκτρονική υποβολή προσφοράς, ηλεκτρονική αξιολόγηση).


Όλοι οι προμηθευτές δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. θα πρέπει να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ που βρίσκεται στη ιστοσελίδα  www.promitheus.gov.gr


Το γραφείο μας παρακολουθώντας πάντα τις εξελίξεις στον οικονομικό χώρο, ώστε  να μπορεί να βρίσκεται με συνέπεια  στο πλευρό του επαγγελματία, αναλαμβάνει υπεύθυνα τόσο την εγγραφή σας στο  ΕΣΗΔΗΣ όσο και την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛ

ΠΟΛ.1004/2.1.2015
Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων.  περισσότερα.

 

ΠΟΛ.1003/31.12.2014

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».  περισσότερα.

 

ΠΟΛ.1237/11.11.2014 

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1η Ιανουαρίου 2014

ΠΟΛ  1209/2014   

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014. Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  περισσότερα.

ΠΟΛ.1189/1.8.2014 

Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθμισης του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της ρύθμισης οφειλών του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύουν και την κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσα Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1277/27.12.2013 (Β'3398) και παρέχουμε οδηγίες για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών.
Σκοπός των νέων διατάξεων είναι η διαμόρφωση ενός πάγιου πλαισίου ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - εφεξής Κ.Φ.Δ.) για την απλοποίηση των διαδικασιών είσπραξης αυτών και την εδραίωση μιας σύγχρονης αντίληψης φορολογικής συμμόρφωσης.
Αναλυτικότερα περισσότερα.

ΠΟΛ.1186/31.7.2014

 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4276/2014
  Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155 Α΄) και σας παρέχουμε οδηγίες για ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: Α. Μη επιβολή προστίμων σε εκπρόθεσμες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων ετών 2011, 2012 και 2013 Σε όσες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων... περισσότερα.

ΠΟΛ.1182/25.7.2014

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α΄ του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄-7.4.2014) περί της γνωστοποίησης στη Φορολογική Διοίκηση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού φυσικών προσώπων περισσότερα.

ΠΟΛ. 1175/14/7/2014 Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013. περισσότερα.

 

ΠΟΛ.1168/2014 - Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1119/25.4.2014 AYO (ΦΕΚ Β΄1035/25.04.2014) ως προς τον προσδιορισμό του χρόνου κτήσης ακίνητης περιουσίας και καθορισμός τιμής κτήσης σε ειδικές περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν για την εφαρμογή του άρθρου 41 του Ν. 4172/2013 περισσότερα.

ΠΟΛ.1146/19.5.2014

1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. 2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή. 3. Τύπος της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, η οποία εκδίδεται με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, που υποβάλλονται μετά την 1.1.2014 περισσότερα.
ΠΟΛ 1124/2014
Επικαιροποιημένες Αποφάσεις περί αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. περισσότερα.
ΠΟΛ.1122/28.4.2014 
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 41, 43, 61, της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 62 , της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 7 του άρθρου 64, του άρθρου 67Α καθώς και του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως αυτές ισχύουν ύστερα από την τροποποίηση τους με τον ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85) σχετικά με τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από φυσικά πρόσωπα περισσότερα....
ΠΟΛ.1121/25.4.2014
Καθορισμός του τρόπου υποβολής, του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από τον φορολογούμενο που μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 41 του ν.4172/2013 καθώς και της περισσότερα....
ΠΟΛ 1120/2014 Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες.  περισσότερα...
ΠΟΛ.1119/25.4.2014 Καθορισμός χρόνου κτήσης ακίνητης περιουσίας για την εφαρμογή του άρθρου 41 του ν. 4172/2013 (φόρος υπεραξίας σε μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας)
 περισσότ ερα...
ΠΟΛ 1111/2014 Διανομή κοινωνικού μερίσματος.
  περισσότερα...
 
  Όλες οι ΠΟΛ του Κόμβου

 

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

timi xrisou
μετρητής επισκεψιμότητας