ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 

ΔΩΡΕΑΝ 

laptop ή tablet και internet για ένα χρόνο 

OI δικαιούχοi του Κοινωνικού Μερίσματος,  θα πάρουν laptop ή tablet και internet για ένα χρόνο.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να τα εκτυπώνουν για να απευθυνθούν στα συμμετέχοντα στο πρόγραμμα καταστήματα ώστε να πάρουν τον δωρεάν εξοπλισμό για την πρόσβαση στο διαδίκτυο

Σε κάθε ωφελούμενο (πολίτη που έλαβε το Κοινωνικό Μέρισμα χορηγείται ένα κουπόνι με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή του με τα προϊόντα των Παρόχων/Προμηθευτών της δράσης.

Κάθε ωφελούμενος δικαιούται μόνο μία Επιταγή Ψηφιακής Αλληλεγγύης και κάθε Επιταγή έχει συνολική οικονομική αξία που καλύπτει τις ακόλουθες παροχές:

Διαδικτυακή σύνδεση (σταθερή ADSL/VDSL ή κινητή (mobile) 3G (ή ανώτερη) ή δορυφορική) – μέχρι 12€ το μήνα και μέχρι 31/10/2015

Βασικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο (tablet ή netbook ή laptop/notebook) – μέχρι 230€
Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης/ενημέρωσης στη χρήση ΤΠΕ κατ’ οίκον (προαιρετικά) – μέχρι 60€.

Καθεμιά από τις παραπάνω παροχές είναι διακριτά προκοστολογημένη και δεν επιτρέπεται η μεταφορά ποσού από τη μία κατηγορία δαπάνης στην άλλη.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί, μέσω της ιστοσελίδας της δράσης και με χρήση των συνθηματικών (username/password) του ΠΣ TAXISNET να δει αν είναι επιλέξιμος ωφελούμενος της δράσης. Θα μπορεί να τυπώνει το μοναδικό κωδικό του κουπονιού που του αντιστοιχεί ή να το λάβει στο mail του ή στο κινητό του.
 

Από 1/10/2014 πλέον όλοι οι δημόσιοι διαγωνισμοί θα γίνονται ηλεκτρονικά

 

Η ιστοσελίδα  www.promitheus.gov.gr αφορά στο σύνολο των διαδικασιών που ακολουθούνται για ένα δημόσιο διαγωνισμό ( ηλεκτρονική δημοσίευση, ηλεκτρονική υποβολή προσφοράς, ηλεκτρονική αξιολόγηση).


Όλοι οι προμηθευτές δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. θα πρέπει να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ που βρίσκεται στη ιστοσελίδα  www.promitheus.gov.gr


Το γραφείο μας παρακολουθώντας πάντα τις εξελίξεις στον οικονομικό χώρο, ώστε  να μπορεί να βρίσκεται με συνέπεια  στο πλευρό του επαγγελματία, αναλαμβάνει υπεύθυνα τόσο την εγγραφή σας στο  ΕΣΗΔΗΣ όσο και την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛ

 

ΠΟΛ.1076/26.3.2015

 Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.4172/13) Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1069/23.3.2015 

Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 και 40 ν.4172/2013)
 

ΠΟΛ.1067/20.3.2015 

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013 Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 

ΠΟΛ.1052/20.2.2015 Κοινοποίηση άρθρων του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α').
  Σας κοινοποιούμε τα άρθρα 17, 18 και 19 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: Με τις διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 19 του ν.4172/2013 αναγνωρίζεται η δυνατότητα μείωσης του προκύπτοντος φόρου για δαπάνες ιατρική...  περισσότερα.

 

ΠΟΛ.1041/4.2.2015 

Φορολογική αντιμετώπιση αγροτικού εισοδήματος, από 01.01.2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος
  Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής: 1.Με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167 Α'), ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολ...

 περισσότερα.

 

ΠΟΛ.1004/2.1.2015

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων.  περισσότερα.

 

ΠΟΛ.1003/31.12.2014

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».  περισσότερα.

 

ΠΟΛ.1237/11.11.2014 

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1η Ιανουαρίου 2014

ΠΟΛ  1209/2014   

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014. Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  περισσότερα.

 

  Όλες οι ΠΟΛ του Κόμβου

 

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

timi xrisou
μετρητής επισκεψιμότητας