ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΛ
 
 

Kώδικες  και Κωδικοποιημένοι Νόμοι

* Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Σύμφωνα με το N. 4308/2014 περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

*ΕΝΦΙΑ (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις)

σύμφωνα με το Ν.4223/2013  ενημερωμένος μέχρι το ν. 4316/2014.

*Κώδικας Φ.Π.Α

σύμφωνα με το Ν.2859/2000  ενημερωμένος μέχρι το ν. 4321/2014.

*ΚΦΑΣ(Κώδικάς Βιβλίων & Στοιχείων)

σύμφωνα με το Ν.4093/2012  ενημερωμένος μέχρι το ν.4316/2014

*Κ.Φ.Δ.(Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας)
σύμφωνα με το Ν.4174/2013 ενημερωμένος μέχρι το ν.4321/2014..

*Νέος Κωδικας Φορολογίας Εισοδήματος

σύμφωνα με το Ν.4172/2013 ενημερωμένος μέχρι το ν.4328/2015

*Παλιός Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος

σύμφωνα με το Ν.2238/1994 ενημερωμένος μέχρι το ν.4238/2013 περιορισμένη ισχύ

 

 

ΠΟΛ.1130/25.6.2015 

Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των άρθρων 3 και 45 του Ν. 4172/2013
 

ΠΟΛ.1112/2.6.2015
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων στο Δημόσιο, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία βεβαίωσης των μισθωμάτων που εκχωρούνται.

ΠΟΛ. 1109/20-05-2015

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α721.3.2015) περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρ. 25 ν.1882/1990) και λοιπά συναφή Αθήνα, 20 Μαϊου 2015

 

ΠΟΛ.1108/21.5.2015
Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1080/2015 (ΦΕΚ 628 Β΄) «Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)» μετά την τροποποίηση – συμπλήρωση των άρθρων 4 και 13 του Ν. 4321/2015 με τα άρθρα 4 και 8 του Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51 Α΄/14.05.2015)

ΠΟΛ.1109/20.5.2015
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α΄/21.3.2015) περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρ. 25 ν.1882/1990) και λοιπά συναφή θέματα

ΠΟΛ.1106/19.5.2015
Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)

ΠΟΛ.1076/26.3.2015

 Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.4172/13) Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1069/23.3.2015 

Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 και 40 ν.4172/2013)
 

ΠΟΛ.1067/20.3.2015 

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013 Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 

ΠΟΛ.1052/20.2.2015 Κοινοποίηση άρθρων του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α').
  Σας κοινοποιούμε τα άρθρα 17, 18 και 19 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: Με τις διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 19 του ν.4172/2013 αναγνωρίζεται η δυνατότητα μείωσης του προκύπτοντος φόρου για δαπάνες ιατρική...  περισσότερα.

 

ΠΟΛ.1041/4.2.2015 

Φορολογική αντιμετώπιση αγροτικού εισοδήματος, από 01.01.2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος
  Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής: 1.Με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167 Α'), ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολ...

 περισσότερα.

 

ΠΟΛ.1004/2.1.2015

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων.  περισσότερα.

 

ΠΟΛ.1003/31.12.2014

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».  περισσότερα.

 

ΠΟΛ.1237/11.11.2014 

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1η Ιανουαρίου 2014

ΠΟΛ  1209/2014   

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014. Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  περισσότερα.

 

  Όλες οι ΠΟΛ του Κόμβου

 

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

timi xrisou
μετρητής επισκεψιμότητας